Regulamin Serwisu

I. Definicje pojęć

 1. Regulamin - dokument określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora Serwisu.
 2. E- usługa – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  - Prawo telekomunikacyjne.
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem url:
  1. http://www.go4healthtravel.com
  2. http://www.go4healthtravel.pl
  3. http://www.go4healthtravel.eu
 4. Właścicielem i operatorem Serwisu jest NYTAS eHealth Services Sp. z o.o. , 02-670 Warszawa, ul. Puławska 228/29
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Serwisu będąca pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 6. Partner -  podmiot prawny prowadzący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej, lub podmiot świadczący inne usługi prezentowane przez Serwis.
 7. Materiały – prezentacje, informacje, zdjęcia, cenniki, artykuły i inne ogłoszenia umieszczone w Serwisie.
 8. Prezentacja – informacje o Partnerze i świadczonych przez niego usługach i ich cenach, zamieszczone w Serwisie. Prezentacja dostarczana jest w całości lub części przez Partnera i umieszczana w Serwisie przez Operatora Serwisu, po jej uprzednim zredagowaniu przez Operatora.
 9. Usługa Medyczna  - dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny przez podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
 10. Świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania;
 11. Usługa Spa & Wellness - usługi kosmetyczne, usługi odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, anti-aging i inne związane z poprawą urody i utrzymaniem dobrostanu

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) określa zasady korzystania Użytkowników z Serwisu.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym go4healthtravel.com.
 3. Serwis Go4HealthTravel.com obejmuje dostarczanie Użytkownikom informacji o placówkach medycznych, personelu medycznym oraz o oferowanych przez nich usługach i ich cenach.
 4. Serwis Go4HealthTravel.com nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
 5. Materiały, informacje lub cenniki zamieszczone na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie materiały i artykuły zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią substytutu porad medycznych a także nie mogą służyć podejmowaniu działań leczniczych.
 7. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

III. Warunki korzystania i rezygnacji z usług Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do komputera lub innego urządzenia zapewniającego dostęp do internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą język programowania JavaScript i akceptującą cookies.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Serwis plików „cookie" na jego komputerze.

IV. Realizacja E- usługi

 1. Operator Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na nieodpłatnym udostępnieniu wyszukiwarki usług medycznych oraz dostępu do Prezentacji Partnerów.
 2. Operator Serwisu nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procedur medycznych wyszukanych przez Użytkownika, w szczególności Operator Serwisu nie odpowiada za jakość, zakres usług Partnera oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności realizowanych przez Partnera w ramach umowy zawartej między Użytkownikiem a Partnerem.
 4. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie, w tym cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty cenowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje udostępniane są wyłącznie indywidualnie w ramach zapytania skierowanego do Operatora Serwisu lub Partnera.

V. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w formie listu poleconego, emaila lub osobiście w siedzibie Operatora Serwisu
 2. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, w tym dane pozwalające na identyfikację Usługi lub innego działania Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. W przypadku niepełnych danych lub informacji Operator Serwisu zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie przed rozpatrzeniem reklamacji.
 4. Reklamacja Użytkownika podlega rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Operatora Serwisu prawidłowo złożonej reklamacji. Operator Serwisu jest zobowiązany do powiadomienia Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób pisemny lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia działania Serwisu w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwatorskich lub w wyniku innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Każda zmiana regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników na stronie Serwisu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w czasie nie krótszym niż 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji o nich.
 4. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w Regulaminie Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z E-usługi.
 5. Operator Serwisu zachowuje wszelkie prawa do Serwisu, jak też do publikowanych w nim treści, materiałów, prezentacji, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu jest zabronione.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.09.2014r.