Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Nytas eHealth Services Sp. z o.o., właściciel serwisu Go4healthtravel.com, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 228/29, 02-670 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000597028, NIP 5213719019

Dane Osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane Osobowe w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, stanowiące szczególną kategorię Danych Osobowych przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

Dane Osobowe przetwarzane są przez Nytas eHealth Services w celu:

 • organizowania wizyty lekarskiej w wybranej placówce medycznej,
 • informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu
 • świadczenia na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
 • realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienia użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty w wybranej placówce medycznej.

Podanie Danych Osobowych, w tym o stanie zdrowia, jest konieczne dla realizacji przez Nytas eHealth Services usług zarezerwowania lub zorganizowania wizyty w wybranej placówce medycznej a niepodanie przez użytkownika Danych Osobowych lub brak zgody użytkownika na ich przetwarzanie uniemożliwia świadczenie usług przez Nytas eHealth Services. W przypadku zarezerwowania terminu wizyty w wybranej placówce medycznej lub zorganizowania leczenia w wybranej placówce, Dane Osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane tej placówce. Przekazane w ten sposób Dane Osobowe mogą być widoczne dla osób pracujących w placówce, np. opiekun pacjenta, rejestracja pacjentów, recepcja, personel medyczny.

Użytkownik może skontaktować się z Nytas eHealth Services korzystając z elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Brak podanych obowiązkowych Danych Osobowych (adres email lub numer telefonu) uniemożliwia obsługę zapytania. Dane Osobowe podane w formularzach kontaktowych są przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania i identyfikacji nadawcy (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi). D

ane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Nytas eHealth Services w celu przekazania informacji marketingowej, za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Nytas eHealth Services może przekazywać dane osobowe firmom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, firmom audytorskim a także firmom świadczącym usługi informatyczne. Nytas eHealth Services zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom administracji państwowej lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami właściwego prawa.

Nytas eHealth Services przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Nytas eHealth Services stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących im praw:

 • Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności do uzyskania od Nytas eHealth Services potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe oraz o celach i kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie ich przechowywania. Jednocześnie użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o prawach mu przysługujących.
 • Użytkownik ma prawo do uzupełnienia i poprawienia danych osobowych, przetwarzanych przez Nytas eHealth Services.
 • Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym, w szczególności do żądania usunięcia danych osobowych (w całości lub w części). Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Nytas eHealth Services ma prawo do kontynuacji przetwarzania danych osobowych ze względu na obowiązki prawne (podatkowe) bądź z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie) 00-193 Warszawa.

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się listownie na adres siedziby spółki, mailowo: contact@go4healthtravel.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem go4healthtravel.com/pl/kontakt.